LAGLEDERTEAM

For å få et lag i Tiller Fotball til å fungere, er vi helt avhengig av innsats fra foreldre og foresatte. Det er foreldregruppa som er ryggmargen i vår klubb, med hovedansvar for å tilby spillerne et godt tilbud på Tiller. 

Tiller Fotball har erfart at flere hoder rundt laget skaper god kvalitet og kontinuitet. For å lykkes med denne kvaliteten trengs det Laglederteam som fungerer godt med å fordele oppgaver. Dette er viktig da man i ungdomsfotball vil oppleve mer administrative krav enn i barnefotballen, da er det viktig at laget har flere hoder å fordele oppgavene på. Det er ulike roller i teamet, rollene har selv ansvar for at alt fungerer slik det skal, og temaet må bistå hverandre innad ved behov. 

Alle i laglederteamet bør være kjent med:

Roller i hvert Lag

 1. Lagleder
  • Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget.
  • Lagleder er bindeleddet mellom styret/utvalgene og laget.
  • Sikrer kommunikasjon til og fra klubben. Ansvar for at klubbens informasjon går til foreldre/spillere og de andre lederne i laget
  • Holde kontaktinformasjon om spillere, foresatte og trenere oppdatert, også inn mot klubben.
  • Oppdatere Klubb Admin (KA) iht frister
  • Arrangere foreldremøter.
  • Hovedansvar for å organisere cuper for laget (påmelding, kjøring, reise/opphold ved reisecuper).
  • Ansvarlig for omberamming av kamper hvor dette er helt nødvendig.
   Omberamming SKAL unngås da dette medfører bøter fra krets, som laget selv må dekke.
  • Skrive og levere årsberetning innen nyttår.
  • Ansvar for informasjon innad i laget, i samarbeid med Hovedtrener og trenerteam.
  • Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler med utøvere og foreldre.
  • Følge opp ubetalte avgifter (medlems- og treningsavgift) etter klubbens utsendinger
  • Delta på klubbens lagledermøter/årlig-møte,eller sørge for at en annen representant møter for laget.
  • Lagleder er ansvarlig for innrapportering av skader og lidelser til Idrettens Skadetelefon på 02033.
  • Hjemmekamper:
   - Ansvar for å utnevne kampvert til alle hjemmekamper (se vedlegg for kampvertinstruks).
   - Skaffe dommere ved kamper som dømmes av klubbdommer, og fylle ut dommerregning, som sendes kasserer i fotballstyret
 2. Kasserer (Økonomiansvarlig for kullet)
  • Ansvar for, og disponerer konto sammen med lagleder.
  • Lage budsjett og holde oversikt over regnskap hvert år.
  • Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte
  • Levere budsjett til styret på forespørsel
  • Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra tildelt lagskonto blir gjennomført
  • Følge opp ubetalte innbetalinger til lagskonto (feks egenandeler for cup o.l.).
  • Ha dialog med økonomiansvarlig i Tiller Fotball
  • Føre regnskap fortløpende ila året, sørge for at regnskapet og alle bilag blir levert til økonomiansvarlig innen gitte frister for registrering i regnskap/klubbkontroll. Klubbens mal brukes til dette (se vedlegg)
 3. Materialansvarlig
  • Har ansvaret for lagets utstyr sammen med trenerne, deriblant drakter, baller og vester.
  • Holde førstehjelpsutstyret oppdatert, spesielt is
  • Lagets kontakt inn mot materialforvalter som har ansvaret for utstyret i klubben.
  • Sikrer at det blir signert ut og inn utstyr klubben tilrettelegger for laget.
  • Ansvar for utlevering/innsamling av drakter
 4. Dugnadsansvarlig
  • Ansvar for dugnader med inntekt til laget og dugnader med inntekt til klubben
  • Ansvaret for å sette opp foreldre på dugnadslister ved diverse arrangementer, feks kioskvakter, Rostenhallen, Fjernvarmecup, Sonekveld o.l.
  • Sikrer at det blir satt opp dugnadslister i så god tid som mulig.
  • Medlem i dugnadsutvalget (gjelder 7 til 9 år, ref dugnadsmatrise)
 5. Foreldrekontakt
  • Være bindeledd mellom trener/lagledere og foreldregruppa, og fremme det sosiale miljøet i spiller-/foreldregruppa
  • Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp
  • Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener-/lagledergruppa dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv til styret/sportslig leder.
  • Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget

Levert av IdrettenOnline