Styremøtereferat 2. juni

Postet av Marius L. Larsen den 3. Jun 2016

Les det siste styremøtereferatet som omhandler bl.a. økonomisk status, KVT-hallen og Starrmyra aktivitetspark.

Tiller-flagg.jpg


Styremøte
torsdag 2. juni 2016 kl.20.00-22.00
Klubbkontor Rosten skole


Tilstedeværende:
Gro Merethe Nerland - leder
Trond Espen Aalberg - nestleder
Heidi Harsvik Alstad - kasserer
Marius Lundhaug Larsen - sekretær
Torill Vonheim - medlem
Kent Aasen - medlem

Ikke tilstedeværende:
Tore Kristiansen – medlem (sykdom)


Økonomisk status

Alstad orienterte om fotballgruppas økonomi og likviditet. Arbeidet med å få oversikt over klubbens økonomi er igangsatt, men det vil ta noe tid før styret har full oversikt. Ut ifra den informasjonen kasserer har tilgjengelig pt, har ikke klubben vært i stand til å overholde sine økonomiske forpliktelser de siste par månedene. Kasserer mottok 1. juni 2016 forskudd på grasrotmidler fra Tiller IL på 140 000 kr for å kunne gjøre opp noen av de ubetalte kravene vi har, men det er fortsatt vesentlige beløp som må betales så snart vi mottar betaling for treningsavgifter, som har forfall 4. juni. Klubbens vesentligste kostnader er kjøp av treningstider i vinterhalvåret, samt innkjøp av utstyr fra Nor-Contact. En viktig oppgave for styret for å få kontroll på klubbens økonomi, er å få god styring på særlig disse kostnadene. Det vil også bli foretatt en gjennomgang av klubbens øvrige kostnader for å fjerne/redusere kostnader som ikke er nødvendige for å kunne gi et tilfredsstillende sportslig tilbud til våre medlemmer. Mange av våre medlemmer har ikke betalt treningsavgift for høst 2015 - arbeid med å innkreve dette vil også bli igangsatt.


KVT-hallen

Styret har gått gjennom kontraktsforslag fra Kristen Videregående skole Trøndelag (KVT) vedrørende helårsleie av KVT-hallen. Diskusjon om pris opp mot antall timer som må leies ut til eksterne brukere. Flere gode forslag for bruk av både hall og møterom til andre arrangementer. Det er bred enighet i styret om å gå videre i prosessen. Nerland setter opp et treningstidsforslag for lagene før man tar en endelig beslutning.

Starrmyra aktivitetspark

Planskisse til 9-erbane er godkjent. Forprosjekt er gjennomført. Nerland meldte til kommunen, idrettsrådet og kretsen torsdag 2. juni. Neste steg blir å sende en søknad innen fristen 1. september for eventuell byggestart i nærliggende framtid. Det har allerede vært kontakt med flere aktører som ønsker å hjelpe klubben med finansiering. Ytterligere kontakt med andre potensielle partnere vil bli gjennomført. Grovt prisestimat: grunnarbeid 1,5 millioner, kunstgress 3 millioner.


Møte med TKS

Styret skal i møte med TKS-styret (Trondheim Kunstgress Syd AS) tirsdag 14. juni vedrørende TOBB Arena.


Salva-dugnad

Bestillingslisten er estimert ut fra antall utøvere i Tiller Fotball. Oppstart er om ikke så veldig mange dager. Dette er en viktig dugnad for fotballgruppa, som er enkel for utøverne og vil gi en økonomisk gevinst til både lag og klubb. Nerland er kontaktperson for dugnaden, og vil sende ut epost med informasjon til alle lagledere og trenere i løpet av kort tid.


Fotografering

Håndballgruppa er ferdig med sin fotografering av alle lagene i forbindelse med Tiller Idrettslags 100-årsjubileum. Dette må også gjøres snart med fotballgruppa. Nerland tar opp tråden videre med IL-leder Lillian Engen. Styret er positiv til Aasens forslag om å få til salg av f.eks. et hefte med alle lagbilder og informasjon/historie om Tiller IL fra de 100 årene.


Tilsynsvaktdugnad Rostenhallen

Nytt fra kommende skoleår er at denne dugnaden gjelder hele uken, ikke bare helg. Tidligere har futsal og senior sagt ja til å ta helgene før informasjon om endring fra helg til hele uker ble fremlagt. Larsen fortsetter dialogen med futsal og senior. Styret er enstemmig i at dugnaden skal fortsette.


Klubbkolleksjon

Avtalen med Nor-Contact og Nike utgår etter inneværende år. Det er dialog med Tiller IL om en felles leverandør for både håndball og fotball. Materialforvalter Geir Øyvind Sjømæling vil på et senere tidspunkt komme med sin evaluering av nåværende avtale.


Fjernvarmecupen 2017

Søknadsfrist om å arrangere turneringen er 10. juni. Sportslig utvalg sender søknad til Trøndelag fotballkrets. Styret ønsker at det skal være en egen komité for Fjernvarmecupen, og det poengteres at konkretisering av oppgaver er nøkkelen for at flere ønsker å bidra.


Utvalg

Tre personer har allerede meldt seg til et anleggsutvalg (baner, klubbhus m.m.). Vonheim blir ordstyrer for utvalget som videreformidler til styret. Det blir sendt ut informasjon på epost om utvalgene etter neste styremøte.


Cashback-avtale Egon City Syd

Tiller Fotball har en glimrende avtale med samarbeidspartner Egon City Syd, der fotballgruppa får 10 % av kjøpesummen når man fremviser et tidligere utsendt kort eller forteller i kassen om Tiller-avtalen når man bestiller. Larsen tar kontakt med Egon City Syd for ytterligere profilering.


Grasrotandelen

Tiller Idrettslag mottar solid støtte fra Grasrotandelen, der fotballgruppa får sin del av kaken. Dette er kanskje uvitende for flere. Larsen sørger for videre profilering angående dette.


Neste styremøte er satt til torsdag 9. juni.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.